0 produktów
Razem: 0,00

DO KASY Potrzebujesz pomocy?

Wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu aptek

Regulamin dodawania ogłoszeń


REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE NOWOCZESNA-APTEKA.PL

 

I. DEFINICJE

OPERATOR – NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000049872, NIP: 879-00-17-162;

SERWIS NOWOCZESNA-APTEKA.PL – serwis dostępny w domenie internetowej nowoczesna-apteka.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, będący element programu marketingowego Nowoczesna Apteka stworzonego z myślą o potrzebach właścicieli aptek oraz osób decydujących o zakupach nielekowych w aptekach;

OGŁOSZENIE — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), kupna, zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

UŻYTKOWNIK — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie;

REGULAMIN – niniejszy regulamin.

 

II. ZASADY OGÓLNE

1. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy Regulamin.

2. Zamieszczenie ogłoszenia równoznaczne jest z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. Właściciel Serwisu nowoczesna-apteka.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia, zamieszczenie przez Użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych. Jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu.

4. Zamieszczane Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.

5. Zamieszczane Ogłoszenie zamieszczane w Serwisie nowoczesna-apteka.pl musi być zgodna ze stanem faktycznym i może zostać zamieszczone w następujących kategoriach:

  • Sprzedam
  • Kupię
  • Dam pracę
  • Poszukuję pracy
  • Wynajem
  • Inne

6. Każdy Użytkownik może dodać dowolną ilość Ogłoszeń.
7. Dostęp do treści Ogłoszeń jest bezpłatny.
8. Dane kontaktowe Użytkowników serwisu nowoczesna-apteka.pl służą do nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.


III. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

1. Zamieszczanie Ogłoszeń jest dostępne poprzez funkcję "Dodaj Ogłoszenie" dostępną w Serwisie. Zamieszczane Ogłoszenie składa się z dwóch części:
        Dane Ogłoszenia
        Twoje Dane – pola obowiązkowe.
2. Użytkownik akceptuje zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie nowoczesna-apteka.pl poprzez akceptację Regulaminu i Dodanie Ogłoszenia.
3. Dodane przez Użytkownika Ogłoszenie zostanie opublikowane na Liście Ogłoszeń Serwisu nowoczesna-apteka.pl dopiero po akceptacji przez Administratora Serwisu.
4. Akceptacja Ogłoszenia przez Administratora odbywa się w ciągu 3 dni roboczych od daty dodania Ogłoszenia do Serwisu.
5. Po Akceptacji Ogłoszenia przez Administratora Użytkownik dostaje e-mail potwierdzający opublikowanie ogłoszenia w Serwisie nowoczesna-apteka.pl.
6. Czas publikacji Ogłoszenia wynosi 60 dni. Po tym terminie Ogłoszenie zostaje usunięte z Serwisu nowoczesna-apteka.pl przez Administratora.
7. Ogłoszenie dotyczące tej samej oferty może być dodane tylko raz na 30 dni. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń dotyczących tej samej oferty przed upływem tego terminu.
8. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
9. Zabrania się zamieszczania Ogłoszeń o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
10. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń, które mogą mieć na celu doprowadzenie innych Użytkowników serwisu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyrządzenia osobom trzecim jakiejkolwiek szkody, albo też nakłania do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, jak również służących do pozyskania bez wyraźnej zgody użytkownika jego danych osobowych lub innych danych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Użytkownika czy osób trzecich.
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator w dowolnym momencie może usunąć dane Ogłoszenie z Serwisu nowoczesna-apteka.pl, bez obowiązku informowania o tym fakcie Ogłoszeniodawcę.
12. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści i danych wpisanych w Ogłoszeniu, w szczególności do zmiany jego kategorii jak również jego usunięcia.
13. Wyświetlanie ogłoszeń – dodane ogłoszenie zostanie wyświetlone na serwisie www.nowoczesna-apteka.pl.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Operator nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu nowoczesna-apteka.pl.
3. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie nowoczesna-apteka.pl.
5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w Serwisie nowoczesna-apteka.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
6. Regulamin dostępny jest w Serwisie nowoczesna-apteka.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

 

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email nowoczesnaapteka@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera Nowoczesna Apteka zawierającego informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz jego Partnerów**. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym ) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

** Lista Partnerów wraz z opisem jest wyszczególniona w serwisie nowoczesna-apteka.pl w zakładce Partnerzy. * Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki.